Политика за поверителност и защита на личните данни

Преамбюл

Ние, екипът на Езиков Център English House, уважаваме своите клиенти и защитаваме тяхната поверителност – ето защо за нас е важно да бъдем открити за това как ние обработваме Вашата лична информация. В качеството си на администратор English House събира, съхранява, обработва и споделя според изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и свързаните законови и подзаконови нормативни актове в Република България.
Декларацията за поверителност може да бъде актуализирана периодично без предупреждение. Моля, следете уебстраницата ни, за да бъдете винаги информирани относно последните изменения.

Информация относно администратора на лични данни

Езиков център English House се управлява от „Джи Енд Еф Инженеринг“ ООД. Дружеството е учредено и съществува съгласно законодателството на Р. България, регистрирано е в търговския регистър към Българската агенция по вписванията с ЕИК 205129245, с адрес: гр. Пловдив 4002, р-н Централен, ул. Антон Страшимиров № 13, ет. 4. Предметът на дейност на Езиков център English House е чуждоезиково обучение, както и писмени преводи от и на няколко езика.

Понятия

„Лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице, както и всяка друга информация, която се определя от приложимото право като лични данни;

„Обработване“ – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните“ – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години, въпреки че тя може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или e упълномощен да даде съгласието си.

„Получател“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

„Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

Категории лични данни

В Езиков център English House се събират и съхраняват следните категории лични данни, свързани с:
Предоставянето на преводни услуги, както и на чуждоезикови образователни услуги на малолетни, непълнолетни и пълнолетни лица под формата на курсове:

 • Физическа идентичност – имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл за кореспонденция; допълнително за деца и ученици – детска градина или училище, група или клас;
 • Данни за банкова сметка при заплащане на съответните такси по банков път;
 • Информация, свързана с целите на чуждоезиковото обучение и напредъка на обучаващите се.

Видове събиране на информация

 • Лично предоставяне на данните в нашия офис;
 • Лично предоставяне на данните по телефона;
 • Лично предоставяне на данните по електронната ни поща (email);
 • Попълване и изпращане на контактния формуляр на нашия уебсайт;
 • Изпращане на онлайн съобщения в социалните мрежи.

Цели на събиране на информация

Езиков Център English House събира горепосочените лични данни с цел:

 • Управление на човешките ресурси в Езиков Център English House, изпълнение на задълженията по трудови и граждански правоотношения, финансово-счетоводна дейност, пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност, кореспонденция;
 • Предоставяне информационни услуги на заинтересованите лица;
 • Поддържане на учебни дневници, с оглед проследяване на напредъка на обучаващите се;
 • Издаване на удостоверения, сертификати и други документи, свързани с обучителния процес;

Обработване на личните данни и споделяне на информация

Личните данни се съхраняват както на хартиен носител като декларация, заявление и формуляр, попълнен на място в офиса на Езиков Център English House, така и чрез изпращане на онлайн форми на заявления, формуляри и декларации, вкл. Декларации-съгласия в уебстраницата ни.
Езиков Център English House се задължава да не предоставя личните данни на физически лица без тяхното изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към физическите лица (субекти на данните).
Езиков Център English House може да споделя информация, касаеща лични данни, с правоприлагащите органи и институции в отговор на законни искания.
Лични данни, обработвани на законово основание се съхраняват за определения в съответния закон срок или с оглед на предвидения давностен срок. В случай, когато данните се обработват на основание съгласие на субекта на данните, те се съхраняват за срок, относим към постигането на целите, за които са събрани.

Права на физическите лица – субекти на данни

Съгласно ОРЗД субектът на данни има следните права по отношение на обработването на личните му данни:

 • Да получи информация за личните данни, свързани с него, които се обработват от администратора, и за целта, за която се обработват, включително да получи достъп до данните, както и информация кои са получателите на тези данни и третите страни, на които данните се предават;
 • Да поиска копие от своите лични данни от администратора;
 • Да иска от администратора коригиране на лични данни, когато те са неточни, както и когато не са вече актуални;
 • Да изиска от администратора изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Да иска от администратора ограничаване на обработването на лични данни като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.;
 • Да направи възражение срещу обработване на негови лични данни;
 • Да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.
 • Да се обърне с жалба до надзорен орган, ако смята, че някоя от разпоредбите на ОРЗД е нарушена;
 • Да поиска и да му бъдат предоставени личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • Да оттегли съгласието си за обработката на личните данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • Да не е обект на автоматизирано взети решения, които да го засягат в значителна степен, без възможност за човешка намеса;
 • Да се противопостави на автоматизирано профилиране, което се случва без негово съгласие;

Сигурност на данните

Служителите на администратора, които съгласно длъжностните си характеристики имат задължение да обработват определени лични данни от името на администратора, са длъжни да осигурят сигурността при обработването и съхраняването на данните от тяхна страна, включително да гарантират, че няма да разкриват данните на трети страни, освен ако Езиков Център English House не е дал такива права на тази трета страна за достъп до данните (например, въз основа на договор/клауза за поверителност).

Уведомяване при промени в настоящата политика

Езиков Център English House си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата Политика. При извършване на промени в Политиката те ще бъдат своевременно отразявани в нея и предоставяне на разположение на всички лица на официалния уебсайт www.englishhouse-edu.com.

Контакт с English House по въпроси относно защитата на личните данни

Езиков Център English House действа като администратор на лични данни по отношение на личните данни, които обработва. Въпроси или коментари относно настоящата Политика или практиките на English House за събиране на лични данни могат да бъдат отправяни на:

 • Електронна поща: [email protected]
 • Пощенски адрес: ул.Май 16, гр. Пловдив
 • Физическите лица също имат право да отправят запитвания и жалби до надзорния орган на Р. България по въпросите за защита на личните данни – КЗЛД, както и жалби до съдилищата на Р. България.